Reparation och underhåll

Vår och Höststädning

Vi har två gemensamma städdagar där samtliga medlemmar förväntas delta.

De gemensamma ytorna fixas till såsom tex. klippning av häckar, beskärning av träd och buskar m.m. Städdagarna är ett tillfälle att komma i kontakt med övriga boende, dessutom spar vi pengar genom att göra jobbet själva istället för att anlita trädgårdsfirma.

Underhåll av tomt/Redskap

Boende i Bfr Petunian har skyldigheten av att hålla snyggt och prydligt på den egna tomten.

Redskapen finns att låna i soprum 6.

Underhållspärm

Det ska finnas en underhållspärm i varje hushåll med diverse upplysningar om bostadsrätten.

Trädgårdar

Markytor

Bostadsrättsinnehavare på markplan har skyldighet att hålla tomten, rabatter och entré i välvårdat skick. Den ursprungliga avsikten med rabatterna är att det ska finnas buskar men föreningen tillåter att man planterar annat vid önskemål. Rabatterna måste dock hållas i trim.

Om bostadsrättsinnehavaren inte själv klarar av att underhålla miljön utomhus finns trädgårdsmästare eller hantverkare att tillgå, kostnaden faktureras ägaren till bostaden.

Staket/plank

Staket får uppföras kring tomtgränsen med en höjd av max 90 cm då tomtgränsen är belagd mot öppna ytor, exempelvis mot innergårdar.

För byggnader med flera lägenheter ska framsidan betraktas som entré där man ej får anlägga altan eller staket.

Plank med en maxhöjd av 140 cm får uppföras mot allmänning samt för att avgränsa en minder uteplats intill fastigheten.

För upprättande av staket, plank eller andra byggnationer ska tillstånd erhållas av styrelsen.

Samtliga staket/plank ska underhållas av bostadsrättsinnehavaren oavsett om denne har upprättat det eller om det var befintligt vid köp av bostaden.

Fasad, ytterbelysning, parabol

Fasad och ytterdörr är föreningens ansvar. Beslut om ommålning och annan ändring fattas av styrelsen.

Ytterbelysningen mot gatan är föreningens ansvar. Denna får ej ändras utan beslut från styrelsen.

Parabolantenner får ej sättas upp på fasad, tak eller utsida av balkong.

Renovering i bostaden

Invändig renovering

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för invändig renovering av bostaden. Detta gäller ytskikt samt övrig interiör och inredning och kräver inget tillstånd från styrelsen.

Vid renovering som innebär ingrepp på planlösning eller fasta installationer som föreningen ansvarar för, exempelvis radiatorer eller ventilation, ska tillstånd erhållas från styrelsen innan påbörjat ingrepp.

All renovering ska vara fackmannamässigt utförd.

Utvändig renovering

Föreningen ansvarar för all utvändig renovering av fastigheten med undantag för det som nämnts under Trädgårdar ovan.

Ansvar för området

Det är alla medlemmars ansvar att säkerställa att området är välskött. Detta innebär att man som medlem ska respektera de regler som finns, hålla ordning i soprummen, rapportera till styrelsen eventuella fel och brister som måste åtgärdas, medverka vid gemensamma städdagar.

För att förebygga inbrott och skadegörelse och verka för en trygg miljö ska medlem vara uppmärksam på vad som sker i området. Vid oro kan man rapportera till styrelsen eller den som är ansvarig för grannsamverkan.

Tillträde till bostaden

I vissa fall behöver styrelsen tillträde till medlemmarnas bostäder. Det kan gälla ärenden som besiktning, översyn, tillsyn eller underhåll.

Samtliga fall föregås av en skriftlig information från styrelsen. Det finns företag, som i syfte att sälja tjänster, kontaktar bostadsrättsinnehavaren personligen och begär tillträde till bostaden. Observera att i de fall föreningen samordnar underhåll föregås det alltid av utskickad skriftlig information.